Budoucnost práce, společností a sociálního zabezpečení
Česká republika

PhDr. Miroslava Kopicová vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jako analytička v oblasti kvalifikace pracovních sil na Federálním ministerstvu práce a sociálních věcí. Po roce 1989 absolvovala řadu kurzů a stáží v zahraničí – kurz Top managementu v Henley Management College UK, stáže v Evropské komisi a v OECD, kurzy UNDP, studijní pobyt ve Fieldingově Institutu USA a řadu dalších. Zastupovala ČR v mnoha mezinárodních institucích a řídila několik evropských programů v ČR.

Jako ředitelka Národního vzdělávacího fondu vedla téměř všechny projekty EU financované programem PHARE pro oblast lidských zdrojů a tvorbu nových politik v oblasti trhu práce, vzdělávání a sociální politiky. Jako Generální sekretářka vyjednávala s EK ve dvou obdobích strukturální fondy pro ČR. Byla I. místopředsedkyní Rady vlády pro lidské zdroje. Dlouhodobě se věnuje problematice výzkumu a inovací. Osm let v pozici I. místopředsedkyně vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Dvakrát byla ministryní školství, mládeže a tělovýchovy.

Je členkou správních rad několika vysokých škol, členkou vědecké rady Národního muzea aj.