Připravujeme III. ročník
mezinárodní konference Digitální Česko 2018

 
O KONFERENCI

Mezinárodní konference Digitální Česko podporuje společenskou debatu i diskusi politiky a soukromého sektoru o klíčových otázkách digitálních technologií, digitální ekonomiky i digitalizace veřejného sektoru a v tomto ohledu i efektivní a uživatelsky přátelské státní správy. Občané, podnikatelé i firmy v České republice digitalizaci aktivně vyhledávají a žádají si ji, ale postoj státních institucí k digitalizaci je často kritizován ze strany OECD i Evropské unie a je vnímán jako nedostačující vzhledem k výzvám nové doby. Cílem naší konference je identifikovat nejzávažnější problémy a pokusit se najít odpověď na konkrétní otázky, jako jsou například:

  • Jaké kroky by měly učinit vláda, státní správa a státní a veřejné instituce, aby se staly efektivnějšími a lépe reagovaly na potřeby občanů?
  • V jakých oblastech by měl stát intervenovat, aby umožnil a podpořil rozvoj digitální ekonomiky?
  • Rozvoj digitální ekonomiky s sebou přináší i nové výzvy a hrozby. Jak se na ně připravit? A jak se jim bránit?
O POŘADATELI

Posláním think-tanku Institut pro politiku a společnost je zkvalitňování českého politického a veřejného prostředí prostřednictvím profesionální a otevřené diskuse a vytvoření živé platformy, která pojmenovává zásadní problémy, vypracovává jejich analýzy a nabízí recepty pro jejich řešení formou spolupráce expertů a politiků, mezinárodních konferencí, seminářů, veřejných diskuzí, politických a společenských analýz dostupných celé české společnosti. Jsme přesvědčeni, že otevřená odborná diskuse a poznání podstaty a příčin jednotlivých problémů jsou nutným předpokladem jakéhokoli úspěšného řešení problémů současné společnosti.

Hlavní témata našeho úsilí představují společenské proměny, zahraniční a bezpečnostní politika, obrana, evropské záležitosti, způsoby adaptace na nastupující klimatickou změnu a trvale udržitelný rozvoj, stejně jako vzdělávání, školství, digitalizace, energetika a její nové formy, urbanismus, život ve městě i ve veřejném prostoru, a v neposlední řadě otázky hodnot v politice i lidských práv u nás a ve světě.