Připravujeme III. ročník
mezinárodní konference Digitální Česko 2018

15. února 2018  
O KONFERENCI

Institut pro politiku a společnost a Evropské liberální forum s partnery organizují již třetí ročník mezinárodní konference Digitální Česko s podtitulem vypůjčeným ze slavné otázky Ronalda Reagana, se kterou vyhrál prezidentské volby v roce 1980 “Máte se lépe, než jste se měli před čtyřmi lety?”. Letos Digitální Česko klade právě otázku co může stát s pomocí digitálních technologií udělat, aby se měli všichni obyvatelé na konci právě začínajícího volebního období lépe.

Digitální Česko je hlavní událostí roku, která otevírá debatu a diskusi mezi politiky a soukromým sektorem o klíčových otázkách digitálních technologií, digitální ekonomiky i digitalizace veřejného sektoru. Především pak efektivní a uživatelsky přátelské státní správy. Občané, podnikatelé i firmy v České republice dosud naráželi na lhostejný až negativní postoj veřejných institucí k digitalizaci, který  je kritizován ze strany OECD i Evropské unie. Stát musí vzít v 21. století do úvahy nejen výhody, které digitalizace ekonomiky přináší, ale také hrozby, na které je potřeba se připravit a vytvořit tak vhodné a bezpečné prostředí pro digitální reformy.

Úlohou státu je pomáhat nevyhnutelné digitalizaci ekonomiky i veřejné sféry, vytvářet podmínky pro úspěšný rozvoj podnikání, poskytovat služby občanům a chránit je, tam kde selhává trh, podporovat akademii a kultivovat podnikatelské prostředí od startupů až po největší společnosti. Stát nemá překážet v cestě, nemá vytvářet umělé administrativní bariéry, nemá příliš a zbytečně regulovat.

Cílem třetího ročníku konference Digitální Česko je proto diskutovat nad hlavními úkoly, které budou stát před nově jmenovanou vládou vzešlou z parlamentních voleb 2017:

  • Jak docílit aby se česká veřejná správa stala efektivnější a uživatelsky přátelskou jak pro úředníky tak i pro občany?
  • Co brání rozvoji skutečné digitální ekonomiky v České Republice a jakým způsobem lze tyto překážky odstranit?
  • Jaké kroky lze učinit v rámci volebního období 2017-2021?

Třetí ročník konference bude koncipován jako prezentace připravovaných kroků v oblasti vytváření digitální společnosti. Cílem je také otevřít diskuzi a najít řešení pro problémy, které brání implementaci digitální agendy v České Republice. Řečníky budou nejen členové a reprezentanti nově jmenované vlády, ale také jejich zahraniční protějšky, především ze zemí, ze kterých je záhodno vzít si příklad (Finsko, Estonsko, Korea, Polsko atp.).

Podobně jako v předchozích ročnících se zaměříme i na největší české firmy a jejich požadavky, kterými se vláda bude muset zabývat, má-li být Česko v ohledu digitalizace konkurenceschopné. Za tímto účelem budou hlavním formátem konference krátké (cca 20minutové) rozhovory s předními reprezentanty české politiky následovány panely, které představí nejlepší praktiky i požadavky veřejné sféry.

Panely nadcházející konference budou tematicky rozděleny do 5 bloků: eGovernment, eHealth, Společnost bez překážek a bez hotovostiVzdělávání pro 21. století, Internet pro všechny.

O POŘADATELI

Posláním think-tanku Institut pro politiku a společnost je zkvalitňování českého politického a veřejného prostředí prostřednictvím profesionální a otevřené diskuse a vytvoření živé platformy, která pojmenovává zásadní problémy, vypracovává jejich analýzy a nabízí recepty pro jejich řešení formou spolupráce expertů a politiků, mezinárodních konferencí, seminářů, veřejných diskuzí, politických a společenských analýz dostupných celé české společnosti. Jsme přesvědčeni, že otevřená odborná diskuse a poznání podstaty a příčin jednotlivých problémů jsou nutným předpokladem jakéhokoli úspěšného řešení problémů současné společnosti.

Hlavní témata našeho úsilí představují společenské proměny, zahraniční a bezpečnostní politika, obrana, evropské záležitosti, způsoby adaptace na nastupující klimatickou změnu a trvale udržitelný rozvoj, stejně jako vzdělávání, školství, digitalizace, energetika a její nové formy, urbanismus, život ve městě i ve veřejném prostoru, a v neposlední řadě otázky hodnot v politice i lidských práv u nás a ve světě.